Algemene Voorwaarden | Maud Dekkers

Algemene

Voorwaarden

Maud Dekkers Puur&Vitaal Leven

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle overeenkomsten die ik (Maud Dekkers Puur&Vitaal Leven) met u
(de consument) sluit. Ik heb m`n best gedaan om mijn voorwaarden zo duidelijk
mogelijk op te stellen. Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact
met me op.

Inhoud
1. Definities
2. Toepasselijkheid
3. Even voorstellen
4. Over wat ik aanbied
5. De overeenkomst
6. De prijs
7. Nakoming van de overeenkomst
8. Levering en uitvoering
9. Betaling
10. Heeft u een klacht?
11. Geschillen
12. Aanvullende of afwijkende
bepalingen
13. Bijlage 1

1. Definities
Om deze algemene voorwaarden beter leesbaar te
maken, heb ik hieronder een lijst met definities opgenomen.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

–  Consument:
u, de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden
met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Digitale inhoud: Gegevens die in digitale
vorm geproduceerd en geleverd worden.

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel
dat u of Maud Dekkers Puur&Vitaal Leven in staat stelt om informatie die
persoonlijk gericht is, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging
of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de
informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt.

Ondernemer: Dat ben ik. De natuurlijke of
rechtspersoon die producten (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op
afstand aan consumenten aanbied.

Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst
die tussen Maud Dekkers Puur&Vitaal Leven en de consument wordt gesloten in het
kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van digitale inhoud
en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
of mede gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op
afstand.

Techniek voor communicatie op afstand: Middel
wat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat
consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn
samengekomen.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
elk aanbod van Maud Dekkers Puur&Vitaal Leven en op elke tot stand gekomen
overeenkomst (op afstand) tussen u (de consument) en Maud Dekkers Puur&Vitaal Leven.

3. Even voorstellen
Maud Dekkers Puur&Vitaal Leven is gevestigd aan
Opperdonkseweg 5 5973 NC in Lottum en ingeschreven bij de Kamer van koophandel
onder nummer 14109237 en met BTW nummer NL001841979B47

4. Over wat ik aanbied
– Op mijn website bied ik digitale producten aan
zoals e-books en e-learnings.

– Het aanbod bevat altijd een volledige en
nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en digitale inhoud. Wij
stellen deze omschrijving altijd met grote zorg op, zodat u als consument op
basis van voldoende details een goede beoordeling van het aanbod kunt maken.
Wanneer ik een afbeelding van mijn aanbod op mijn website plaats, kunt u er
vanuit gaan dat dit een waarheidsgetrouwe weergave van mijn aanbod is.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Maud Dekkers Puur&Vitaal Leven echter niet.

– Indien mijn aanbod een beperkte geldigheidsduur
heeft of wanneer er bepaalde voorwaarden voor gelden zal ik dit altijd
nadrukkelijk vermelden.

– Bij elk aanbod geef ik duidelijke informatie
zodat het voor u als consument helder is wat de rechten en verplichtingen zijn
die gelden wanneer u het aanbod aanvaart.

5. De overeenkomst
– De overeenkomst komt tot stand op het moment dat
u als consument het aanbod aanvaart en aan de gestelde voorwaarden wordt
voldaan.

– Nadat u als consument het aanbod door bestelling
via de website hebt aanvaard, ontvangt u van mij een bevestiging per email.

– Bij het aangaan van de overeenkomst laat u
persoonlijke- en betaalgegevens achter. Ik behandel deze gegevens met zorg en
ik heb passende beveiligingsmaatregelen getroffen zodat u uw gegevens veilig
aan mij kunt verstrekken.

– Bij levering van mijn digitale producten en
diensten ontvangt u van mij de volgende informatie in een bevestigingsmail: De
prijs inclusief alle belastingen . van het product en de wijze van betaling,
aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

6. De prijs
– Ik verhoog de prijzen van de producten nooit
gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behalve wanneer er
wijzigingen ontstaan in de toepasselijke btw-tarieven.

– Alle prijzen op mijn website zijn inclusief btw.

7. Nakoming van de overeenkomst
Maud Dekkers Puur&Vitaal Leven staat ervoor in dat
de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8. Levering en uitvoering
– Maud Dekkers Puur&Vitaal Leven zal de grootst
mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van
producten.

– Als plaats van levering geldt het emailadres dat
u bij mij heeft opgegeven bij de bestelling.

– Geaccepteerde bestellingen zullen zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 dag per email geleverd worden. Indien de
levering vertraging ondervindt, heeft u het recht de overeenkomst zonder kosten
te ontbinden. Gebruik hiervoor het herroepingsformulier.

– Na ontbinding zal ik het betaalde bedrag zo snel
mogelijk terug betalen.

9. Betaling
Als consument heeft u de plicht om onjuistheden in
de door u opgegeven of vermelde betaalgegevens direct aan mij te melden.

10. Heeft u een klacht?
Maud Dekkers Puur&Vitaal Leven heeft een
klachtenprocedure. Heeft u een klacht, mail die dan naar
info@mauddekkers.nl.
Ik zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Klachten worden door
mij binnen 14 dagen behandeld. Als consument dient u, als consument, Maud
Dekkers Puur&Vitaal Leven 4 weken de tijd te geven om de klacht op te lossen.
Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

11. Geschillen
Laten we hopen dat er nooit geschillen ontstaan.
Mocht dit nu toch gebeuren dan geldt dat op overeenkomsten tussen Maud Dekkers Puur&Vitaal Leven en u, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, uitsluitend
Nederlands recht van toepassing is.

12. Aanvullende of afwijkende
bepalingen
Aanvullende en/of van deze algemene voorwaarden
afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen
schriftelijk te worden vastgelegd, dan wel op zodanige wijze dat deze voor u op
een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.

 Bijlage 1

Herroepingsformulier

Dit formulier alleen invullen en terugzenden
wanneer u de overeenkomst herroept.

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst
betreffende de levering van de volgende digitale inhoud herroep:

Datum en tijd besteld:

Datum en tijd ontvangen:

Naam:

Adres:

Email adres:

 

Handtekening:

E-book Puur&Vitaal leven!

Wil jij ook 10 Tips naar een Puur&Vitaal leven? Vraag het e-book nu gratis aan voor de afslag naar een beter leven!

Maud Dekkers draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders