Algemene

Voorwaarden

Maud Dekkers Puur&Vitaal Leven

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die ik (Maud Dekkers Puur&Vitaal Leven) met u (de consument) sluit. Ik heb m`n best gedaan om mijn voorwaarden zo duidelijk mogelijk op te stellen. Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact met me op.

Inhoud 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Even voorstellen 4. Over wat ik aanbied 5. De overeenkomst 6. De prijs 7. Nakoming van de overeenkomst 8. Levering en uitvoering 9. Betaling 10. Heeft u een klacht? 11. Geschillen 12. Aanvullende of afwijkende bepalingen 13. Bijlage 1

1. Definities Om deze algemene voorwaarden beter leesbaar te maken, heb ik hieronder een lijst met definities opgenomen.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

–  Consument: u, de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel dat u of Maud Dekkers, Coaching of life in staat stelt om informatie die persoonlijk gericht is, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Ondernemer: Dat ben ik. De natuurlijke of rechtspersoon die producten (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbied.

Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen Maud Dekkers, Coaching of life en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand: Middel wat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

2. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Maud Dekkers, Coaching of life en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen u (de consument) en Maud Dekkers, Coaching of life.

3. Even voorstellen Maud Dekkers, Coaching of life is gevestigd aan Opperdonkseweg 5 5973 NC in Lottum en ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 14109237 en met BTW nummer NL001841979B47

4. Over wat ik aanbied – Op mijn website bied ik digitale producten aan zoals e-books en e-learnings.

– Het aanbod bevat altijd een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en digitale inhoud. Wij stellen deze omschrijving altijd met grote zorg op, zodat u als consument op basis van voldoende details een goede beoordeling van het aanbod kunt maken. Wanneer ik een afbeelding van mijn aanbod op mijn website plaats, kunt u er vanuit gaan dat dit een waarheidsgetrouwe weergave van mijn aanbod is. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Maud Dekkers, Coaching of life echter niet.

– Indien mijn aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of wanneer er bepaalde voorwaarden voor gelden zal ik dit altijd nadrukkelijk vermelden.

– Bij elk aanbod geef ik duidelijke informatie zodat het voor u als consument helder is wat de rechten en verplichtingen zijn die gelden wanneer u het aanbod aanvaart.

5. De overeenkomst – De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u als consument het aanbod aanvaart en aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

– Nadat u als consument het aanbod door bestelling via de website hebt aanvaard, ontvangt u van mij een bevestiging per email.

– Bij het aangaan van de overeenkomst laat u persoonlijke- en betaalgegevens achter. Ik behandel deze gegevens met zorg en ik heb passende beveiligingsmaatregelen getroffen zodat u uw gegevens veilig aan mij kunt verstrekken.

– Bij levering van mijn digitale producten en diensten ontvangt u van mij de volgende informatie in een bevestigingsmail: De prijs inclusief alle belastingen . van het product en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

6. De prijs – Ik verhoog de prijzen van de producten nooit gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behalve wanneer er wijzigingen ontstaan in de toepasselijke btw-tarieven.

– Alle prijzen op mijn website zijn inclusief btw.

7. Nakoming van de overeenkomst Maud Dekkers, Coaching of life staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8. Levering en uitvoering – Maud Dekkers, Coaching of life zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.

– Als plaats van levering geldt het emailadres dat u bij mij heeft opgegeven bij de bestelling.

– Geaccepteerde bestellingen zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 dag per email geleverd worden. Indien de levering vertraging ondervindt, heeft u het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Gebruik hiervoor het herroepingsformulier.

– Na ontbinding zal ik het betaalde bedrag zo snel mogelijk terug betalen.

9. Betaling Als consument heeft u de plicht om onjuistheden in de door u opgegeven of vermelde betaalgegevens direct aan mij te melden.

10. Heeft u een klacht? Maud Dekkers, Coaching of life heeft een klachtenprocedure. Heeft u een klacht, mail die dan naar info@mauddekkers.nl. Ik zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Klachten worden door mij binnen 14 dagen behandeld. Als consument dient u, als consument, Maud Dekkers, Coaching of life 4 weken de tijd te geven om de klacht op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

11. Geschillen Laten we hopen dat er nooit geschillen ontstaan. Mocht dit nu toch gebeuren dan geldt dat op overeenkomsten tussen Maud Dekkers, Coaching of life en u, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, uitsluitend Nederlands recht van toepassing is.

12. Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende en/of van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd, dan wel op zodanige wijze dat deze voor u op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 Bijlage 1

Herroepingsformulier

Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst herroept.

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de levering van de volgende digitale inhoud herroep:

Datum en tijd besteld:

Datum en tijd ontvangen:

Naam:

Adres:

Email adres:

 

Handtekening:

E-book Puur&Vitaal leven!

Wil jij ook 10 Tips naar een Puur&Vitaal leven? Vraag het e-book nu gratis aan voor de afslag naar een beter leven!

Maud Dekkers draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches